Home
Algemene voorwaarden
Hero - procesindustrie - overview V1.0
De kleine lettertjes

Privacy

We hechten veel waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie  en hebben daarom dit privacy statement opgesteld.

1. Inleiding

De Processionals groep hierna te noemen Processionals hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Processionals heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Processionals behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Processionals u inzicht hoe Processionals in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

De Processionals groep bestaat onder andere uit:

 • Processionals Apeldoorn B.V.
 • Processionals Amsterdam B.V.
 • Processionals Rotterdam B.V.
 • Processionals Eindhoven B.V.

Processionals groep is gevestigd op de Tweelingenlaan 123, 7324 AR Apeldoorn.
Processionals is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Processionals schakelt andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Processionals blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Processionals contractuele afspraken in een verwerkersovereenkomst over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Processionals maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

Volledige cookie lijst

COOKIE NAAM PROVIDER CATEGORIE VERLOOPT BESCHRIJVING COOKIE GEVONDEN
__hs_cookie_cat_pref processionals.nl necessary 179 days De cookie van de HubSpot Cookie Banner voorkeuren. Nov 21, 2023
__hs_do_not_track processionals.nl necessary 179 days Voorkomt dat de trackingcode informatie naar HubSpot verzendt Nov 21, 2023
__cfruid processionals.nl necessary session Gebruikt door het contentnetwerk, CloudFlare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. Nov 21, 2023
__cf_bm hubspot.com necessary 30 minutes De botproducten van Cloud Flare Identificeer en Mitigeer geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm cookie op eindgebruikersapparaten die toegang krijgen tot klantensites die worden beschermd door BOT Management of BOT Fight Mode. De __cf_bm -cookie is nodig voor de juiste werking van deze BOT -oplossingen. Nov 21, 2023
_cfuvid hubspot.com functionality session CloudFlare Cookie om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per cliënt toe te passen. Nov 21, 2023
messagesUtk processionals.nl functionality 179 days Herinnert zich de identiteit van de bezoeker met behulp van de chatwidget Nov 21, 2023
JSESSIONID nr-data.net functionality session JSESSIONID is een platformsessiecookie en wordt gebruikt door sites met Javaserver Pages (JSP). De cookie wordt gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie door de server te behouden. Nov 21, 2023
test_cookie doubleclick.net functionality 15 minutes Deze cookie wordt ingesteld door Doubleclick (die eigendom is van Google) om te bepalen of de browser van de website -bezoeker cookies ondersteunt. Nov 21, 2023
li_gc linkedin.com functionality 180 days Gebruikt om gasten toestemming op te slaan voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden Nov 21, 2023
AnalyticsSyncHistory linkedin.com functionality 29 days Gebruikt om informatie op te slaan over de tijd dat een synchronisatie met de LMS_ANALYTICS -cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen Nov 21, 2023
_ga processionals.nl analytics 399 days ID gebruikt om gebruikers te identificeren Nov 21, 2023
_gid processionals.nl analytics 1439 minutes ID gebruikt om gebruikers 24 uur na de laatste activiteit te identificeren Nov 21, 2023
_ga_255825975 processionals.nl analytics 399 days Gebruikt om de sessiestatus aan te houden Nov 21, 2023
__hstc processionals.nl analytics 179 days Analytics Tracking Cookie Nov 21, 2023
_ga_M7RH468X8B processionals.nl analytics 399 days Gebruikt om de sessiestatus aan te houden Nov 21, 2023
__hssc processionals.nl analytics 29 minutes Analytics Session Cookie Nov 21, 2023
li_sugr linkedin.com analytics 89 days Gebruikt om een ​​probabilistische match van de identiteit van een gebruiker buiten de aangewezen landen te maken Nov 21, 2023
hubspotutk processionals.nl analytics 179 days Bevat de identiteit van de bezoeker Nov 21, 2023
_gat_UA-18219228-1 processionals.nl analytics 59 seconds Google Analytics Nov 21, 2023
__hssrc processionals.nl analytics session Gebruikt om te bepalen of een sessie een nieuwe sessie is Nov 21, 2023
_fbp processionals.nl advertisement 89 days Facebook Analytics Cookie Nov 21, 2023
bscookie linkedin.com advertisement 365 days Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van ingebedde services bij te houden. Nov 21, 2023
bcookie linkedin.com advertisement 364 days Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van ingebedde services bij te houden. Nov 21, 2023
IDE doubleclick.net advertisement 389 days Deze cookie wordt gebruikt voor het richten, analyseren en optimaliseren van advertentiecampagnes in Doubleclick/Google Marketing Suite Nov 21, 2023
UserMatchHistory linkedin.com advertisement 29 days Deze cookies worden ingesteld door LinkedIn voor advertentiedoeleinden, waaronder: bezoekers volgen zodat meer relevante advertenties kunnen worden gepresenteerd, waardoor gebruikers de 'Toepassen met LinkedIn' kunnen gebruiken de site, etc. Nov 21, 2023
_gcl_au processionals.nl advertisement 90 days Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie -efficiëntie via websites met behulp van hun services. Nov 21, 2023
lidc linkedin.com advertisement 1439 minutes Gebruikt door de Social Networking Service, LinkedIn, voor het bijhouden van het gebruik van ingebedde services. Nov 21, 2023

Om uw cookie instellingen aan te passen kunt u onderstaande knop gebruiken om per cookie categorie uw voorkeuren aan te geven.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Processionals schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Processionals rust
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Processionals is opgedragen
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Processionals of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder detachering, uitzenden, payroll en werving & selectie.

Processionals gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Processionals en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en hiermee te voldoen aan vanuit de overheid opgelegde regelgeving.
 • Om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Processionals kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Processionals, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis een andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Processionals of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Processionals onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden

Processionals kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Processionals, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens Processionals diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Processionals heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Inzage gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment benaderen en  verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Wijzigen gegevens

Indien u een aanpassing wenst in uw persoonsgegevens dient u Processionals schriftelijk via emailadres info@processionals.nl of per brief gericht aan Processionals, Tweelingenlaan 123, 7324 AR te Apeldoorn te verzoeken dit voor u te verrichten. Onze medewerkers zijn gerechtigd om u te vragen bij ons kenbaar te maken wat uw identiteit is.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u schriftelijk een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment schriftelijk via emailadres info@Processionals.nl of per brief gericht aan Processionals, Tweelingenlaan 123, 7324 AR te Apeldoorn indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via info@processionals.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u schriftelijk een verzoek van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens indienen bij info@processionals.nl.

Wij kunnen niet aan uw verzoek voldoen indien een wettelijke grondslag van Processionals vraagt uw gegevens conform de verjaringstermijn nog te bewaren. Zodra deze termijn is verstreken zullen wij uw gegevens direct verwijderen en u hiervan in kennis stellen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk gewenst moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Beveiliging

Processionals doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Processionals met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn

Processionals bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Processionals, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@processionals.nl of per brief gericht aan Processionals B.V., Tweelingenlaan 123, 7324 AR te Apeldoorn.

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Processionals, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Processionals behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Processionals en een betrokkene.

14. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.