Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Microfiltratiesysteem als onderdeel van productieproces
Medewerker in de controle kamer bij SVP
Chemische productie installatie met werknemer van AkzoNobel
Werknemers op een plant
De controlekamer van SVP
Werknemers op controle op een plant
Op de plant bij Niacet
Controle rondje bij stadverwarming Purmerend
Werknemer van Processionals op het terrein van Niacet
In de fabriek bij Aviko
Barometer proces industriële installatie
Verpakkingsmateriaal in de fabriek van Arla
Werknemer van Processionals voor whiteboard
Werknemer aan het werk bij Elementis
Tapstation voor monstername met werkneemster van Processionals
Vuilverbrandingsinstallatie met werknemer van Processionals
X
Snel zoeken

Algemene voorwaarden

Processionals Algemene Voorwaarden downloaden. Klik hier onze algemene voorwaarden te downloaden.


Indien u onze Algemene Voorwaarden niet kunt openen, dan is (de laatste versie van) Adobe Reader waarschijnlijk niet op uw computer geïnstalleerd. Klik hier om de laatste versie van Adobe Reader te downloaden.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Processionals Apeldoorn B.V. en Processionals Amsterdam B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan een inlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. Processionals Apeldoorn B.V. en Processionals Amsterdam B.V. zijn nader te benoemen als Processionals. 
 2. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Processionals werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener; 
 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Processionals voorziet van arbeidskrachten;
 4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Processionals en een inlener op basis waarvan een arbeidskracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van Processionals werkzaamheden zal verrichten;
 5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan Processionals verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht;
 6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidskracht door Processionals ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met Processionals gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;
 7. NBBU-cao: de cao voor arbeidskrachten die geldt voor Processionals, welke als lid is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 8. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over arbeidskrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Processionals aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen Processionals en een inlener waarop Processionals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Processionals en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Processionals gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
 3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 4. Processionals is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Wijze van facturering

 1. Processionals heeft het recht per week, dan wel na het voltooien van de werkzaamheden, te factureren. Processionals is gerechtigd vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. De facturen van Processionals zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de door arbeidskracht ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording.
 3. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via digitale ondertekening van de tijdverantwoording. De inlener ondertekent uiterlijk aan het eind van de week, dan wel uiterlijk de eerst daarop volgende werkdag de tijdverantwoording voor akkoord.
 4. Bij verschil tussen een bij Processionals ingeleverd tijdverantwoording en het door de inlener behouden afschrift daarvan geldt het bij Processionals ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
 5. Als de arbeidskracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Processionals het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de arbeidskracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 6. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 en lid 3 van dit artikel voldoet, kan Processionals besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Processionals gaat hiertoe over na een periode van 5 werkdagen, gerekend vanaf de laatst gewerkte dag van de arbeidskracht in de betreffende periode.
 7. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van Processionals zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 8. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden als gevolg van een wetswijziging, enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het Processionals vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van de verhogingen het volledig bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat Processionals daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd zijn.
 9. Indien Processionals van het in lid 8 van dit artikel vermelde recht gebruik maakt, stelt hij de inlener daarvan in kennis. De inlener heeft dan gedurende twee weken het recht schriftelijk aan Processionals te verzoeken de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging van de overeengekomen prijs van meer dan tien procent.
 10. De inlener kan Processionals verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de G-rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Processionals werken voor de inlener bevrijdend.
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de arbeidskracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Processionals niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan Processionals kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Processionals verschuldigd.
 5. Indien de inlener enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn de daaruit voor Processionals voortvloeiende kosten voor rekening van de inlener. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso en advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op maximaal 20% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-.

Artikel 5 Ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  i. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  ii. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  iii. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  iv. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  v. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Processionals nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Processionals vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Processionals gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn, dan wel zal de inlener Processionals financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 6. Als, naar het oordeel van Processionals, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de inlener, zal de inlener Processionals op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Processionals niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de arbeidskracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  i. de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht door Processionals aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan de arbeidskracht gestelde vereisten.
  ii. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de arbeidskracht.
  iii. toedoen of nalaten van de arbeidskracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de arbeidskracht.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Processionals voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Processionals nimmer aansprakelijk.
 3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 4. In ieder geval dient de inlener Processionals te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de arbeidskracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden.
 5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Processionals en/of diens leidinggevend personeel.
 6. Processionals heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Processionals om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7 Overmacht

 1. In geval van overmacht van Processionals zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Processionals onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Processionals een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Processionals zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan Processionals verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Processionals te betalen.
 6. Processionals is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8 Het inlenen van arbeidskrachten

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen de arbeidskracht en Processionals. Op de arbeidsovereenkomst is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de arbeidskracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikkingstellen van de arbeidskracht door Processionals aan de inlener, werkt de arbeidskracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Processionals heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Processionals.

Artikel 9 (Uur)beloning en overige vergoedingen van de arbeidskracht

 1. Het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener.
 2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
  a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan -zulks ter keuze van Processionals- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
  c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waar onder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
  d. initiële loonstijging;
  e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  f. periodieken.
 3. De inlener informeert Processionals tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de inlener Processionals onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is Processionals gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de arbeidskracht alsmede het tarief van de inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de inlener in rekening te brengen.
 4. Als het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen Processionals, arbeidskracht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de arbeidskracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
 5. Als de inlener vanuit zijn bedrijfsvoering de arbeidskracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze –voor zover mogelijk- door de inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door Processionals worden verzorgd is Processionals gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen.

Artikel 10 Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen

 1. In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht vastgelegd.
 2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst hoeven Processionals of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als de inlener de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan Processionals een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken arbeidskracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
 5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de arbeidskracht op basis van de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de arbeidskracht

 1. Als de inlener met een hem door Processionals ter beschikking gestelde of te stellen arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Processionals daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar b. de overeenkomst van opdracht c. de aanneming van werk d. het ter beschikking laten stellen van de arbeidskracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht aan, als de arbeidskracht de arbeidsovereenkomst met Processionals niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in artikel 1 lid 4.
 3. Als de inlener aansluitend aan de terbeschikkingstelling een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken arbeidskracht aangaat binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de inleenovereenkomst door de arbeidskracht te werken periode, zal hij aan Processionals een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laats geldende inlenerstarief voor de betrokken arbeidskracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen periode te werken uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 1 jaar te werken uren.
 4. Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken arbeidskracht aangaat, o zes maanden nadat diens terbeschikkingstelling bij de inlener is beëindigd terwijl er nog niet een periode van 1 jaar is gewerkt, dan wel o 1 jaar na voordracht van de door Processionals geworven en geselecteerde arbeidskracht zonder dat er eerst sprake is geweest van terbeschikkingstelling, is de inlener aan Processionals de vergoeding verschuldigd als bedoeld in lid 3. Dit geldt in de situatie dat de inlener de betrokken arbeidskracht rechtstreeks of via derden heeft benaderd, alsmede in de situatie dat de betrokken arbeidskracht de inlener rechtstreeks of via derden heeft benaderd. Als er nog geen inlenerstarief was overeengekomen bedraagt de vergoeding als bedoeld in lid 3, 50% van het bruto-uurloon (inclusief eventuele toeslag voor ploegendienst) dat de arbeidskracht verdiend zou hebben volgens artikel 10, vermenigvuldigd met het aantal uren, als bedoeld in lid 3.
 5. De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende arbeidskracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan Processionals (werkgever) de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, als een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de arbeidskracht binnen een periode van 1 jaar te werken uren na aanvang van de inleenovereenkomst.

Artikel 12 Selectie van arbeidskrachten

 1.  De arbeidskracht wordt door Processionals gekozen enerzijds aan de hand van de bij Processionals bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare arbeidskrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan Processionals verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Processionals niet worden gehonoreerd.
 3. Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is Processionals gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de arbeidskracht, bijvoorbeeld indien de arbeidskracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 13 Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens Processionals B.V.

 1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de arbeidskracht. De inlener verstrekt de arbeidskracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de arbeidskracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover deze noodzakelijk zijn.
 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de arbeidskracht en Processionals de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de arbeidskracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De inlener zal ingezette arbeidskrachten betrekken bij de door inlener gehouden veiligheidsinstructies, al of niet periodiek door de inlener georganiseerd, zonder dat de hiervoor benodigde arbeidsuren of kosten worden verhaald op de door Processionals ingezette arbeidskrachten.
 4. Indien de door Processionals ingezette arbeidskrachten een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de inlener de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 5. De inlener zal aan de door Processionals ingezette arbeidskrachten, vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de inlener bewijst dat hij de hiervoor in lid a,b en c genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht. Indien het bedrijfsongeval tot dood leidt, is de inlener gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 6. De inlener zal aan de arbeidskracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht toebehoren en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De inlener zal Processionals tegen alle afspraken ter zake vrijwaren.
 7. De inlener zal de door hem ingeleende arbeidskracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van Processionals.
 8. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 14 Identificatie en persoonsgegevens

 1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een arbeidskracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.
 2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van arbeidskrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. Processionals is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 15 Auto van de zaak en bedrijfssluiting

 1. Als de inlener voornemens is de arbeidskracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan Processionals. Uitsluitend in overleg met Processionals komt de inlener met de arbeidskracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Processionals hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Processionals lijdt.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener Processionals hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat Processionals hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Processionals verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

Artikel 16 Geheimhouding

Processionals verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst ontvangen gegevens omtrent het bedrijf van de inlener, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 
 3.  Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Processionals is gevestigd.
Share