Home
Algemene voorwaarden
Hero - procesindustrie - overview V1.0
De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Processionals B.V.'s.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Processionals Apeldoorn B.V., Processionals Amsterdam B.V.,  Processionals Rotterdam B.V. en Processionals Eindhoven B.V.: Processionals die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan een inlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. Processionals Apeldoorn B.V.,  Processionals Amsterdam B.V., Processionals Rotterdam B.V. en Processionals Eindhoven B.V. zijn nader te benoemen als Processionals.
 2. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Processionals werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener;
 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Processionals voorziet van arbeidskrachten;
 4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Processionals en een inlener op basis waarvan een arbeidskracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van Processionals werkzaamheden zal verrichten;
 5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan Processionals  verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht;
 6. Arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidskracht door Processionals ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met Processionals gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;
 7. Recruitmentonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het werven en selecteren van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, overeenkomst van opdracht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.
 8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming.
 9. Recruitmentovereenkomst: de overeenkomst tussen een recruitmentonderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder lid 7 genoemde diensten.
 10. NBBU-cao: de cao voor arbeidskrachten die geldt voor Processionals, welke als lid is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 11. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over arbeidskrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Processionals aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen Processionals en een inlener waarop Processionals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Processionals en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Processionals gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
 3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 4. Processionals is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 Totstandkoming van de inleenovereenkomst

 1. De inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de inlener of doordat Processionals feitelijk arbeidskrachten ter beschikking stelt aan de inlener.
 2. De specifieke voorwaarden waaronder de arbeidskracht door Processionals ter beschikking wordt gesteld aan de inlener zijn opgenomen in de inleenovereenkomst.
 3. Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door de Processionals schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Wijze van facturering

 1. De facturen van Processionals zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede het inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten.
 2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via digitale ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij verschil tussen de bij Processionals ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behouden gegevens daarvan, geldt de bij Processionals ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
 4. Als de arbeidskracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Processionals het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de arbeidskracht, tenzij de inlener aantoont dat voornoemde tijdverantwoording correct is.
 5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Processionals besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Processionals gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
 6. Als de inlener, nadat de arbeidskracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:
  1. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd;
  2. of de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
 7. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van Processionals zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 8. De inlener kan Processionals verzoeken om een percentage van het gefactureerde bedrag op een G-rekening te storten. De hoogte bedraagt maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
 9. Op eerste verzoek van Processionals zal de inlener een schriftelijke machtiging verstrekken aan de Processionals om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Processionals werken voor de inlener bevrijdend.
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de arbeidskracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Processionals niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan Processionals kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Processionals verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Processionals moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Processionals, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
 6. Indien de inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één inlener, welke inleners behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle inleners hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de inlener daartoe - naar de mening van
 8. Processionals - aanleiding geeft, is de inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Processionals:
  a. een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4 lid 9 van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
  b. een voorschot te verstrekken; en/of
  c. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Processionals, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de inlener.
 9. Ingeval de inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van Processionals als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de inlener van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien de inlener in verzuim verkeert, dan is Processionals gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten dan wel de inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Processionals een schadevergoeding verschuldigd is aan de inlener. Alle vorderingen van Processionals worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

Artikel 6 Ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Processionals nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Processionals vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Processionals niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de arbeidskracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  1. de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht door Processionals aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan de arbeidskracht gestelde vereisten.
  2. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de arbeidskracht.
  3. toedoen of nalaten van de arbeidskracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de arbeidskracht.
  4. het zonder schriftelijke toestemming van Processionals doorlenen door de inlener van de arbeidskracht.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Processionals voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
  a. het bedrag dat de verzekering van Processionals uitkeert, dan wel;
  b. indien Processionals niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door Processionals gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Processionals in de maand voorafgaand aan de schademelding bij de inlener in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat Processionals in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de inlener volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
 3. Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is Processionals nimmer aansprakelijk.
 4. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel.
 5. In ieder geval dient de inlener Processionals te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de arbeidskracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden.
 6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Processionals en/of diens leidinggevend personeel.
 7. Processionals heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Processionals maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht van Processionals zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Processionals onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Processionals een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Processionals zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan Processionals verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Processionals te betalen.
 6. Processionals is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Processionals en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de inleenovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Op verzoek van de inlener zal Processionals de arbeidskracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de arbeidskracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de inlener vrij om de arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De inlener informeert Processionals over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Processionals.
 4. Processionals is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Processionals is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
 2. Processionals is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een inleenovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de inlener niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 12 Het inlenen van arbeidskrachten

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen de arbeidskracht en Processionals. Op de arbeidsovereenkomst is de NBBU-CAO voor Arbeidskrachten van toepassing. Tussen de inlener en de arbeidskracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikking stellen van de arbeidskracht door Processionals aan de inlener, werkt de arbeidskracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Processionals heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de inlener dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de arbeidskracht.
 3. De inlener zal, zonder schriftelijke toestemming van Processionals, de door hem ingeleende arbeidskracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens leiding en toezicht te werken. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Processionals gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht en/of de inleenovereenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de inlener in rekening te brengen. De inlener stelt Processionals alsdan volledig schadeloos.

Artikel 13 Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de detachering

 1. In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden waaronder de arbeidskracht aan de inlener ter beschikking wordt gesteld opgenomen. De inleenovereenkomst kan niet worden beëindigd zolang er arbeidskrachten aan de inlener ter beschikking worden gesteld
 2. De inlener zal Processionals informeren omtrent de beoogde duur van de terbe­schikkingstelling, op basis waarvan Processionals de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht kan bepalen.
 3. Als de arbeidsovereenkomst voorziet in het uitzendbeding, dan hoeven Processionals, arbeidskracht en/of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschik­kingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als de arbeidsovereenkomst niet voorziet in het uitzendbeding, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval kan de inlener de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. Processionals is alsdan gerechtigd om het inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan de inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de arbeidskracht, tenzij Processionals en de inlener hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
 5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengeko­men omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de arbeidskracht op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt er een opzegter­mijn van één maand.
 6. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de arbeidskracht, dan wel een conflictsituatie, dan dient de inlener Processionals daar tijdig van op de hoogte te stellen. Processionals zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflict­ situatie kan worden opgelost.
 7. Processionals kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de arbeidskracht de inlener minimaal vijf weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. De inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informe­ren van Processionals leidt ertoe dat, de inlener de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 BW integraal aan Processionals dient te vergoeden.

Artikel 14 Uurtarieven, (uur)beloning en overige vergoedingen

 1. De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht een uurtarief aan Processionals verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 2. Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de arbeidskracht verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht worden vooraf aan de terbeschikking­stelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 3. Onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen de volgende componenten:
  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van Processionals- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
  3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagen­ toeslag) en ploegendienst;
  4. initiële loonstijging;
  5. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
  6. periodieken.

Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschul­digd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

Artikel 15 Informatieverplichting inlener

 1. De inlener informeert Processionals tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als bedoeld in artikel 14, zodat Processionals het loon van de arbeidskracht kan vaststellen.
 2. Indien het loon en overige vergoedingen van de arbeidskracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Processionals worden gevoerd met de inlener en de arbeidskracht. Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de arbeidskracht en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich meebrengt.
 3. Processionals is gerechtigd om het inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de inlener in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoeld in artikel 14 lid 3, onjuist zijn vastgesteld.

Artikel 16 Civiele ketenaansprakelijkheid voor loon

 1. Naast Processionals is de inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de arbeidskracht voor de voldoening van het aan de arbeidskracht verschuldigde loon, tenzij de inlener zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
 2. De inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Processionals tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift conform artikel 15 lid 1.
 3. Processionals is jegens de inlener gehouden om de arbeidskracht te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de NBBU-cao voor Arbeidskrachten.
 4. Indien de inlener zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met Processionals.
 5. De inlener onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de arbeidskracht. Processionals behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de inlener te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de arbeidskracht is de inlener verplicht tot geheimhouding.

Artikel 17 Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de arbeidskracht

 1. Als de inlener met een hem door Processionals ter beschikking gestelde of te stellen arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij
  Processionals daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de inlener aan Processionals een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door Processionals verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving, selectie en/of opleiding van de arbeidskracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  1. het aanstellen als ambtenaar
  2. de overeenkomst van opdracht
  3. de aanneming van werk
  4. het ter beschikking laten stellen van de arbeidskracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere Processionals) voor hetzelfde of ander werk
 3. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht aan, als de arbeidskracht de arbeidsovereenkomst met Processionals niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in artikel 1 lid 4.
 4. Als de inlener aansluitend aan de terbeschikkingstelling een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken arbeidskracht aangaat binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de inleenovereenkomst door de arbeidskracht te werken periode, zal hij aan Processionals een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 35% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken arbeidskracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen periode te werken uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 1 jaar te werken uren.
 5. Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken arbeidskracht aangaat,
  1. 12 maanden nadat diens terbeschikkingstelling bij de inlener is beëindigd terwijl er nog niet een periode van 1 jaar is gewerkt, dan wel
  2. 12 maanden na voordracht van de door Processionals geworven en geselecteerde arbeidskracht zonder dat er eerst sprake is geweest van terbeschikkingstelling, is de inlener aan Processionals de vergoeding verschuldigd als bedoeld in lid 3. Dit geldt in de situatie dat de inlener de betrokken arbeidskracht rechtstreeks of via derden heeft benaderd, alsmede in de situatie dat de betrokken arbeidskracht de inlener rechtstreeks of via derden heeft benaderd. Als er nog geen inlenerstarief was overeengekomen bedraagt de vergoeding als bedoeld in lid 3, 50% van het bruto-uurloon (inclusief eventuele toeslag voor ploegendienst) dat de arbeidskracht verdiend zou hebben volgens artikel 14, vermenigvuldigd met het aantal uren, als bedoeld in lid 3.

Artikel 18 werving & selectie

 1. De arbeidskracht wordt door Processionals gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de inlener aangedragen functievereisten.
 2. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/ of handicap, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Processionals niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

Artikel 19 Selectie van arbeidskrachten

 1. De arbeidskracht wordt door Processionals gekozen enerzijds aan de hand van de bij Processionals bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare arbeidskrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan Processionals verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Processionals niet worden gehonoreerd.

Artikel 20 Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens Processionals

 1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbowetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de arbeidskracht. De inlener verstrekt de arbeidskracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de arbeidskracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden door Processionals worden verzorgd, is Processionals gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen.
 2. Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de arbeidskracht en Processionals de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de arbeidskracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De arbeidskracht dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
 3. De inlener is tegenover de arbeidskracht en Processionals aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 4. Als de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Processionals gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 5. De inlener vrijwaart Processionals volledig tegen aanspraken, jegens Processionals ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Processionals vergoeden. De inlener verleent Processionals de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
 6. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 21 Identificatie en persoonsgegevens

 1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een arbeidskracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de arbeidskracht kan worden aangetoond.
 2. Processionals en de inlener behandelen alle persoonsgegevens van arbeidskrachten die hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.
 3. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante privacywetgeving inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken Processionals en inlener nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.
 4. De inlener is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan Processionals verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de inlener op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.
 5. De inlener vrijwaart Processionals tegen alle aanspraken van kandidaten, medewerkers, werknemers van de inlener of overige derden jegens Processionals, in verband met een overtreding door de inlener van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door Processionals zijn gemaakt.

Artikel 22 Auto van de zaak en bedrijfssluiting

 1. Als de inlener voornemens is de arbeidskracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan Processionals. Uitsluitend in overleg met Processionals komt de inlener met de arbeidskracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Processionals hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Processionals lijdt.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener Processionals hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat Processionals hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Processionals verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.